Cơ sở dồn tích

Cơ sở dồn tích là phương pháp ghi nhận các nghiệp vụ kế toán về doanh thu khi thu được và chi phí khi phát sinh. Cơ sở dồn tích yêu cầu sử dụng các khoản dự phòng cho việc bán hàng bị trả lại, các khoản nợ phải thu khó đòi và hàng tồn kho lỗi thời, vốn có trước các khoản mục đó thực sự xảy ra. Một ví dụ về kế toán cơ sở dồn tích là ghi nhận doanh thu ngay sau khi hóa đơn liên quan được phát hành cho khách hàng.

Ưu điểm chính của cơ sở dồn tích là nó khớp doanh thu với chi phí liên quan, do đó có thể thấy được tác động đầy đủ của một giao dịch kinh doanh trong một kỳ báo cáo.

Kiểm toán viên sẽ chỉ xác nhận các báo cáo tài chính nếu chúng được lập theo cơ sở kế toán dồn tích.

Phương pháp thay thế để ghi chép các giao dịch kế toán là cơ sở tiền mặt.