Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp

Phương pháp gián tiếp để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan đến việc điều chỉnh thu nhập ròng với những thay đổi trong các tài khoản trên bảng cân đối kế toán để tạo ra lượng tiền mặt do hoạt động kinh doanh tạo ra. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những thành phần của bộ báo cáo tài chính của một công ty và được sử dụng để tiết lộ nguồn và việc sử dụng tiền mặt của một doanh nghiệp. Nó trình bày thông tin về tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng của các thay đổi khác nhau trong bảng cân đối kế toán đến tình hình tiền mặt của công ty.

Định dạng của phương thức gián tiếp xuất hiện trong ví dụ sau. Trong hình thức trình bày, các luồng tiền được chia thành các cách phân loại chung sau:

  • Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

  • Luồng tiền từ hoạt động tài chính

Phương pháp trình bày gián tiếp rất phổ biến vì thông tin cần thiết được tổng hợp tương đối dễ dàng từ các tài khoản mà một doanh nghiệp thường lưu giữ trong sơ đồ tài khoản của mình. Phương pháp gián tiếp ít được các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn ưa chuộng, vì nó không đưa ra cái nhìn rõ ràng về cách thức lưu chuyển tiền qua một doanh nghiệp. Phương pháp báo cáo thay thế là phương pháp trực tiếp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ví dụ về phương pháp gián tiếp

Ví dụ: Lowry Locomotion xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau bằng phương pháp gián tiếp:

Lowry Locomotion

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

cho năm kết thúc 12 / 31x1