Tại sao khấu hao lũy kế lại có số dư có trên bảng cân đối kế toán?

Giá trị hao mòn lũy kế có số dư có, vì nó tổng hợp số chi phí khấu hao được tính vào tài sản cố định. Tài khoản này được kết hợp với mục hàng tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán, để tổng cộng của hai tài khoản thể hiện giá trị ghi sổ còn lại của tài sản cố định. Theo thời gian, số khấu hao lũy kế sẽ tăng lên khi tài sản cố định được tính khấu hao nhiều hơn, dẫn đến giá trị ghi sổ còn lại thậm chí còn thấp hơn.

Vì tài sản cố định có số dư bên Nợ trên bảng cân đối kế toán nên khấu hao lũy kế phải có số dư bên Có, để bù đắp hợp lý tài sản cố định. Do đó, khấu hao lũy kế xuất hiện dưới dạng một con số âm trong phần tài sản dài hạn của bảng cân đối kế toán, ngay bên dưới mục hàng tài sản cố định.

Giá trị hao mòn lũy kế được sử dụng thay vì giảm trừ trực tiếp tài khoản tài sản cố định, để người đọc báo cáo tài chính thấy có tài sản cố định trên sổ sách và số tiền đầu tư ban đầu. Nếu không, việc chỉ trình bày một con số giá trị sổ sách ròng có thể khiến người đọc hiểu nhầm rằng một doanh nghiệp chưa bao giờ đầu tư số tiền đáng kể vào tài sản cố định.

Giá trị hao mòn lũy kế ban đầu được ghi nhận là số dư có khi ghi nhận chi phí khấu hao. Chi phí khấu hao là một bút toán ghi nợ (vì nó là một khoản chi phí), và khoản bù đắp là một khoản ghi có vào tài khoản khấu hao lũy kế (là một tài khoản trái ngược).