Cách tính lãi hoặc lỗ từ việc bán tài sản

Để tính toán lãi hoặc lỗ khi bán một tài sản, hãy so sánh số tiền nhận được với giá trị ghi sổ của tài sản đó. Các bước sau cung cấp thêm chi tiết về quy trình:

  1. Nếu tài sản là tài sản cố định, hãy xác minh rằng nó đã được khấu hao vào cuối kỳ báo cáo gần nhất. Nếu tài sản trước đây đã được phân loại là cầm để bán thì tài sản đó đáng ra không được khấu hao vì nó được phân loại như vậy, điều này có thể chấp nhận được.

  2. Xác minh rằng số khấu hao lũy kế được ghi lại cho tài sản khớp với cách tính khấu hao cơ bản. Nếu có sự chênh lệch (thường là do con số khấu hao lũy kế quá thấp), hãy đối chiếu hai khoản và điều chỉnh sổ sách kế toán khi cần thiết.

  3. Giá mua ban đầu của tài sản, trừ đi tất cả khấu hao lũy kế và mọi khoản phí tổn thất lũy kế, là giá trị ghi sổ của tài sản. Trừ giá trị ghi sổ này vào giá bán của tài sản. Nếu phần còn lại là dương, đó là một khoản lãi. Nếu phần còn lại là âm, đó là một lỗ.

  4. Nếu có một khoản lãi, mục nhập là ghi nợ tài khoản khấu hao lũy kế, ghi có vào tài khoản lãi bán tài sản và ghi có vào tài khoản tài sản. Nếu có lỗ thì bút toán ghi nợ vào tài khoản khấu hao lũy kế, ghi nợ tài khoản bán tài sản lỗ và ghi có vào tài khoản tài sản.

Nếu việc cân nhắc thanh toán được lên lịch thanh toán tốt trong tương lai, thì có khả năng một thành phần của giá bán thực sự đại diện cho thu nhập từ lãi, mà bạn có thể xem xét tách ra khỏi việc tính toán lãi lỗ và báo cáo riêng.

Kết quả của các bút toán này xuất hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đến số lãi hoặc lỗ được báo cáo trong kỳ giao dịch được ghi nhận.

Ví dụ về phép tính lãi hoặc lỗ, Công ty ABC có một chiếc máy có giá ban đầu là 80.000 đô la và trong đó 65.000 đô la khấu hao lũy kế đã được ghi nhận, dẫn đến giá trị ghi sổ là 15.000 đô la. ABC bán chiếc máy với giá 18.000 USD. Mục nhập để ghi lại giao dịch là ghi nợ 65.000 đô la vào tài khoản khấu hao lũy kế, ghi nợ 18.000 đô la vào tài khoản tiền mặt, ghi có 80.000 đô la vào tài khoản tài sản cố định và ghi có 3.000 đô la vào khoản lãi bán tài sản. Tác dụng thực của bút toán này là loại bỏ máy móc khỏi sổ sách kế toán, đồng thời ghi nhận lãi và thu tiền mặt.