Sự khác biệt giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả

Các khoản phải thu là số tiền công ty nợ khách hàng, trong khi các khoản phải trả là số tiền công ty nợ nhà cung cấp của mình. Số lượng các khoản phải thu và phải trả thường được so sánh như một phần của phân tích tính thanh khoản, để xem liệu có đủ tiền từ các khoản phải thu để thanh toán cho các khoản phải trả chưa. So sánh này thường được thực hiện nhất với hệ số thanh toán hiện hành, mặc dù hệ số thanh toán nhanh cũng có thể được sử dụng. Các khoản chênh lệch khác giữa các khoản phải thu và phải trả như sau:

  • Các khoản phải thu được phân loại là tài sản lưu động, trong khi các khoản phải trả được phân loại là nợ ngắn hạn.

  • Các khoản phải thu có thể được bù đắp bằng một khoản dự phòng cho các tài khoản khó đòi, trong khi các khoản phải trả không được bù đắp như vậy.

  • Các khoản phải thu thường chỉ bao gồm một tài khoản phải thu khách hàng và một tài khoản phải thu phi thương mại, trong khi các khoản phải trả có thể bao gồm nhiều tài khoản khác, bao gồm phải trả người bán, thuế bán hàng phải trả, thuế thu nhập phải trả và lãi vay phải trả.

Nhiều khoản phải trả được yêu cầu để tạo ra sản phẩm để bán, sau đó có thể dẫn đến các khoản phải thu. Ví dụ, một nhà phân phối có thể mua một máy giặt từ một nhà sản xuất, điều này tạo ra một khoản phải trả cho nhà sản xuất. Sau đó, nhà phân phối bán máy giặt cho khách hàng theo hình thức tín dụng, dẫn đến khoản phải thu từ khách hàng. Do đó, các khoản phải trả thường được yêu cầu để tạo ra các khoản phải thu.