Phương sai ngân sách linh hoạt

Ngân sách linh hoạt là ngân sách thể hiện các mức doanh thu và chi phí khác nhau, dựa trên số lượng hoạt động bán hàng thực sự xảy ra. Thông thường, doanh thu thực tế hoặc đơn vị thực tế đã bán được đưa vào mô hình ngân sách linh hoạt và mức chi phí được lập ngân sách được mô hình tạo tự động, dựa trên công thức được đặt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.

Phương sai ngân sách linh hoạt là bất kỳ sự khác biệt nào giữa kết quả được tạo ra bởi mô hình ngân sách linh hoạt và kết quả thực tế. Nếu doanh thu thực tế được đưa vào mô hình ngân sách linh hoạt, điều này có nghĩa là bất kỳ phương sai nào sẽ phát sinh giữa chi phí được lập ngân sách và chi phí thực tế, không phải doanh thu. Nếu số lượng đơn vị thực tế đã bán được đưa vào mô hình ngân sách linh hoạt, thì có thể có sự khác biệt giữa doanh thu tiêu chuẩn trên mỗi đơn vị và doanh thu thực tế trên mỗi đơn vị, cũng như giữa mức chi phí thực tế và ngân sách.

Ví dụ: một mô hình ngân sách linh hoạt được thiết kế trong đó giá mỗi đơn vị dự kiến ​​là $ 100. Trong tháng gần đây nhất, 800 chiếc được bán và giá thực tế cho mỗi chiếc được bán là $ 102. Điều này có nghĩa là có một phương sai ngân sách linh hoạt thuận lợi liên quan đến doanh thu $ 1,600 (được tính là 800 đơn vị x 2 đô la cho mỗi đơn vị). Ngoài ra, mô hình chứa một giả định rằng giá vốn hàng bán trên mỗi đơn vị sẽ là $ 45. Trong tháng, chi phí thực tế cho mỗi đơn vị là $ 50. Điều này có nghĩa là có một phương sai ngân sách linh hoạt bất lợi liên quan đến giá vốn hàng bán là 4.000 đô la (được tính là 800 đơn vị x 5 đô la cho mỗi đơn vị). Nói chung, điều này làm cho một phương sai bất lợi là $ 2,400.

Nói chung, tổng phương sai ngân sách linh hoạt phải nhỏ hơn tổng phương sai sẽ được tạo ra nếu sử dụng mô hình ngân sách cố định, vì khối lượng đơn vị hoặc mức doanh thu trong mô hình ngân sách linh hoạt được điều chỉnh để phù hợp với kết quả thực tế (không phải là trường hợp trong một mô hình cố định). Nếu có một phương sai ngân sách linh hoạt lớn, điều đó có thể có nghĩa là các công thức được chèn vào mô hình ngân sách phải được điều chỉnh để phản ánh chính xác hơn kết quả thực tế.