Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là tập hợp các báo cáo cấp tóm tắt về kết quả tài chính, tình hình tài chính và các luồng tiền của một tổ chức. Chúng hữu ích vì những lý do sau:

  • Để xác định khả năng tạo ra tiền mặt của một doanh nghiệp, nguồn và việc sử dụng tiền mặt đó.

  • Để xác định xem một doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không.

  • Để theo dõi kết quả tài chính trên một đường xu hướng để phát hiện bất kỳ vấn đề lợi nhuận tiềm ẩn nào.

  • Để rút ra các tỷ số tài chính từ các báo cáo có thể chỉ ra tình trạng của doanh nghiệp.

  • Để điều tra chi tiết của các giao dịch kinh doanh nhất định, như được nêu trong các tiết lộ đi kèm với các báo cáo.

Nội dung chuẩn mực của một bộ báo cáo tài chính là:

  • Bảng cân đối kế toán . Cho biết tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị tính đến ngày báo cáo. Nó không hiển thị thông tin bao gồm một khoảng thời gian.

  • Báo cáo thu nhập . Thể hiện kết quả hoạt động và hoạt động tài chính của đơn vị trong kỳ báo cáo. Nó bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ.

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Thể hiện những thay đổi trong luồng tiền của đơn vị trong kỳ báo cáo.

  • Ghi chú bổ sung . Bao gồm giải thích về các hoạt động khác nhau, chi tiết bổ sung về một số tài khoản và các mục khác theo quy định của khuôn khổ kế toán hiện hành, chẳng hạn như GAAP hoặc IFRS.

Nếu một doanh nghiệp có kế hoạch phát hành báo cáo tài chính cho những người sử dụng bên ngoài (chẳng hạn như các nhà đầu tư hoặc người cho vay), thì báo cáo tài chính phải được định dạng phù hợp với một trong các khuôn khổ kế toán chính. Các khuôn khổ này cho phép một số khó khăn trong cách cấu trúc báo cáo tài chính, do đó, các báo cáo do các công ty khác nhau phát hành, thậm chí trong cùng một ngành có thể có hình thức hơi khác nhau. Các báo cáo tài chính đang được phát hành cho bên ngoài có thể được kiểm toán để xác minh tính chính xác và tính trung thực của việc trình bày.

Nếu báo cáo tài chính được phát hành chỉ nhằm mục đích sử dụng nội bộ thì không có hướng dẫn nào, ngoài cách sử dụng thông thường, về cách trình bày báo cáo.

Ở mức độ tối thiểu nhất, một doanh nghiệp phải phát hành báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán để ghi lại kết quả hàng tháng và tình trạng tài chính cuối kỳ. Bộ báo cáo tài chính đầy đủ được mong đợi khi một doanh nghiệp đang báo cáo kết quả cho một năm tài chính đầy đủ, hoặc khi một doanh nghiệp cổ phần công khai báo cáo kết quả của các quý tài chính của mình.