Chi phí dịch vụ trước

Chi phí dịch vụ trước là chi phí liên quan đến các quyền lợi bổ sung đã được cấp thông qua việc sửa đổi chương trình hưu trí. Chi phí này áp dụng cho các dịch vụ nhân viên được cung cấp trong các kỳ trước.