Sự khác biệt giữa tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận hoạt động

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động đo lường tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được tạo ra bởi các hoạt động cốt lõi của một doanh nghiệp, trong khi tỷ suất lợi nhuận đo lường tỷ lệ lợi nhuận trên tất cả các hoạt động của nó. Điểm khác biệt chính là các hoạt động phi kinh doanh không được tính vào việc đo lường biên lợi nhuận hoạt động; các hoạt động này thường bao gồm các giao dịch tài trợ, chẳng hạn như thu nhập lãi và chi phí lãi vay. Chúng cũng có thể bao gồm lợi nhuận được tạo ra bởi các hoạt động ngừng hoạt động.

Khi đánh giá một doanh nghiệp, biên lợi nhuận hoạt động cho biết liệu các hoạt động cốt lõi có khả năng tạo ra lợi nhuận hay không, điều này đặc biệt rõ ràng khi được theo dõi trên đường xu hướng. Thông tin này cũng có thể được so sánh với biên lợi nhuận hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, để xem doanh nghiệp đang hoạt động tốt như thế nào trong một ngành mà không bị ảnh hưởng bởi các cân nhắc về tài chính.

Tỷ suất lợi nhuận được sử dụng nhiều hơn khi đánh giá toàn bộ một thực thể, bao gồm cả kết quả hoạt động và hoạt động tài chính của nó. Kết quả này cũng nên được theo dõi trên đường xu hướng để đánh giá hiệu suất trong dài hạn. Tỷ suất lợi nhuận có xu hướng dao động nhiều hơn so với tỷ suất lợi nhuận hoạt động, vì tỷ suất lợi nhuận cũng bao gồm các tác động tài chính có thể thay đổi đáng kể khi lãi suất thay đổi.