Bốn báo cáo tài chính cơ bản

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh được sử dụng để cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng thể về kết quả tài chính và tình trạng của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính bao gồm bốn báo cáo cơ bản như sau:

  • Báo cáo thu nhập . Trình bày các khoản doanh thu, chi phí và lãi / lỗ phát sinh trong kỳ báo cáo. Đây thường được coi là báo cáo tài chính quan trọng nhất vì nó trình bày kết quả hoạt động của một đơn vị.

  • Bảng cân đối kế toán . Trình bày tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị tại ngày báo cáo. Do đó, thông tin được trình bày là ở một thời điểm cụ thể. Định dạng báo cáo được cấu trúc sao cho tổng tất cả tài sản bằng tổng tất cả nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (được gọi là phương trình kế toán). Đây thường được coi là báo cáo tài chính quan trọng thứ hai, vì nó cung cấp thông tin về tính thanh khoản và vốn hóa của một tổ chức.

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Trình bày các dòng tiền vào và ra đã xảy ra trong kỳ báo cáo. Điều này có thể cung cấp một so sánh hữu ích với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khi số lãi hoặc lỗ được báo cáo không phản ánh dòng tiền mà doanh nghiệp phải trải qua. Báo cáo này có thể được trình bày khi phát hành báo cáo tài chính cho bên ngoài.

  • Báo cáo lợi nhuận giữ lại . Trình bày những thay đổi về vốn chủ sở hữu trong kỳ báo cáo. Định dạng báo cáo khác nhau, nhưng có thể bao gồm việc bán hoặc mua lại cổ phiếu, thanh toán cổ tức và những thay đổi do lãi hoặc lỗ được báo cáo. Đây là báo cáo tài chính ít được sử dụng nhất và thường chỉ được đưa vào gói báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Khi báo cáo tài chính được phát hành nội bộ, ban lãnh đạo thường chỉ xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán, vì những tài liệu này tương đối dễ lập.

Bốn báo cáo tài chính cơ bản có thể đi kèm với các thuyết minh cung cấp thông tin bổ sung về các chủ đề nhất định, như được xác định bởi khuôn khổ kế toán có liên quan (chẳng hạn như các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung).