Tài sản hoạt động trung bình

Tài sản hoạt động bình quân đề cập đến lượng tài sản thông thường cần thiết để tiến hành các hoạt động liên tục của một doanh nghiệp. Con số này có thể được bao gồm trong tỷ lệ tài sản hoạt động, so sánh tỷ trọng của các tài sản này với tổng số tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu. Tỷ lệ này cao cho thấy ban lãnh đạo công ty đang sử dụng tốt tài sản của mình.

Các tài sản thường được bao gồm trong việc tính toán tài sản hoạt động bình quân là tiền mặt, chi phí trả trước, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản cố định. Để tìm mức trung bình, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tổng hợp số dư của các tài khoản này cho cuối kỳ trước.

  2. Tổng hợp số dư của các tài khoản này cho cuối kỳ hiện tại.

  3. Cộng hai tổng với nhau rồi chia cho hai.

Con số tài sản hoạt động trung bình cũng có thể được so sánh với doanh số hàng năm trên một đường xu hướng. Thông tin này cho biết liệu một doanh nghiệp đang trở nên kém hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài sản để tạo ra doanh số bán hàng.