Bình quân gia quyền của số cổ phiếu đang lưu hành là bao nhiêu?

Giá trị bình quân gia quyền của số cổ phiếu đang lưu hành được tính dựa trên khối lượng mua và bán cổ phiếu khác nhau trong một khoảng thời gian. Con số này được sử dụng để xác định thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một công ty đại chúng. Các công ty tư nhân không bắt buộc phải báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu, vì vậy họ không cần tính con số này. Cách tính bình quân gia quyền kết hợp số cổ phiếu lưu hành ban đầu, cộng với số cổ phiếu đã bán hoặc phát hành thêm trong kỳ, trừ đi số cổ phiếu đã được mua lại trong kỳ.

Ví dụ, một doanh nghiệp có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành vào đầu năm dương lịch. Nó bán thêm 100.000 cổ phiếu vào đầu tháng 6 và mua lại 300.000 cổ phiếu vào đầu tháng 10. Cách tính bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành trong cả năm như sau:

+ 1.000.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 1

+ 1.000.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 2

+ 1.000.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 3

+ 1.000.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 4

+ 1.000.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 5

+ 1.100.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 6

+ 1.100.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 7

+ 1.100.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 8

+ 1.100.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 9

+ 800.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 10

+ 800.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 11

+ 800.000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 12

= 11.800.000 cổ phiếu tổng cộng, chia cho 12 tháng

= 983.333 bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành

Ngoài ra, công ty đã kiếm được 1.600.000 đô la thu nhập ròng trong năm. Khi chia cho tỷ lệ trung bình có trọng số 983.333 cổ phiếu đang lưu hành, điều này dẫn đến thu nhập 1,63 đô la trên mỗi cổ phiếu trong năm.