Dòng tiền cho người sở hữu cổ phiếu

Dòng tiền cho các cổ đông là lượng tiền mặt mà một công ty trả cho các cổ đông của mình. Số tiền này là cổ tức tiền mặt được trả trong kỳ báo cáo. Các nhà đầu tư thường xuyên so sánh dòng tiền của những người sở hữu cổ phiếu với tổng dòng tiền mà một doanh nghiệp tạo ra, để đo lường khả năng thu được cổ tức lớn hơn trong tương lai.

Nếu cổ tức được trả dưới dạng cổ phiếu hoặc tài sản bổ sung không phải là tiền mặt, thì đây không được coi là dòng tiền cho nhà đầu tư.

Một cách tiếp cận thay thế cho phép đo này là trừ đi cổ tức tiền mặt bất kỳ khoản tiền mặt nào nhận được từ các nhà đầu tư để mua thêm cổ phiếu từ công ty và sau đó cộng bất kỳ khoản tiền mặt nào trả cho nhà đầu tư để mua lại cổ phiếu của họ. Cách tiếp cận này có thể dẫn đến một dòng tiền âm cho con số của người sở hữu cổ phiếu. Ví dụ, một doanh nghiệp trả 40.000 đô la cổ tức bằng tiền mặt, mua lại 10.000 đô la cổ phiếu từ các nhà đầu tư và bán 70.000 đô la cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Kết quả là dòng tiền âm 20.000 USD cho người sở hữu cổ phiếu.