IRR âm

IRR âm xảy ra khi tổng dòng tiền do một khoản đầu tư gây ra nhỏ hơn số tiền đầu tư ban đầu. Trong trường hợp này, tổ chức đầu tư sẽ bị âm từ khoản đầu tư của mình. Một doanh nghiệp tính toán IRR âm cho một khoản đầu tư tiềm năng không nên thực hiện đầu tư.

IRR là viết tắt của tỷ suất hoàn vốn nội bộ, là tỷ lệ chiết khấu, khi áp dụng cho một loạt dòng tiền, sẽ dẫn đến giá trị hiện tại phù hợp với số tiền đầu tư ban đầu.