Lãi tiền bản quyền

Lãi tiền bản quyền là khoản lãi được giữ lại trong sản lượng tài sản khi chủ sở hữu quyền khoáng sản ký kết hợp đồng cho thuê. Lãi từ tiền bản quyền cho phép chủ sở hữu quyền khoáng sản nhận được một phần khoáng sản được sản xuất hoặc một phần trong tổng doanh thu từ việc sản xuất đã bán. Người nắm giữ lãi tiền bản quyền chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế sản xuất hoặc thuế tài nguyên nào liên quan đến phần sản xuất của người nắm giữ. Người nắm giữ lãi tiền bản quyền thường không chịu trách nhiệm về chi phí thăm dò, phát triển và sản xuất của tài sản cho thuê, vì vậy lãi suất bản quyền được coi là lãi phi hoạt động.