Cách hạch toán cho một LLC

Kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) tương tự như việc lưu trữ hồ sơ bắt buộc đối với một công ty bình thường. Cần phải duy trì một sổ cái tổng hợp, trong đó tất cả các giao dịch kế toán được ghi lại. Ví dụ về các giao dịch mà một LLC có thể ghi lại bao gồm:

  • Thanh toán cho khách hàng

  • Nhận tiền mặt từ khách hàng

  • Ghi lại hóa đơn từ nhà cung cấp

  • Trả tiền cho nhà cung cấp

  • Ghi nhận tài sản cố định

  • Trả lương cho nhân viên

  • Xóa tài sản

  • Ghi nhận hoặc thanh toán khoản vay

Người ta có thể chọn sử dụng phương pháp kế toán theo cơ sở dồn tích hoặc cơ sở tiền mặt khi bước đầu thiết lập hệ thống kế toán cho một công ty TNHH. Theo cơ sở dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi thu được và chi phí khi phát sinh. Theo cơ sở tiền mặt, doanh thu được ghi nhận khi nhận tiền mặt và chi phí khi thanh toán hóa đơn. Cơ sở dồn tích liên quan đến kế toán phức tạp hơn, nhưng dẫn đến báo cáo tài chính chính xác hơn. Cơ sở tiền mặt tương đối dễ sử dụng, do đó được ưu tiên khi đội ngũ nhân viên kế toán nhỏ và ít được đào tạo bài bản.

Vấn đề kế toán quan trọng, duy nhất liên quan đến một LLC là việc thanh toán thuế thu nhập. Thu nhập được cho là chuyển đến các chủ sở hữu của một LLC (như trường hợp của một công ty hợp danh), do đó, bản thân pháp nhân không phải trả thuế. Lợi nhuận và thua lỗ được phân bổ cho chủ sở hữu dựa trên tỷ lệ tương đối giữa lợi ích sở hữu của họ trong LLC. Sự sắp xếp này làm cho một LLC trở thành một thực thể chuyển tiếp.

Điều này cũng có nghĩa là LLC không ghi nhận bất kỳ khoản tín dụng thuế nào, vì không có nghĩa vụ thuế nào để bù đắp chúng.