Doanh thu liên chính phủ

Doanh thu liên chính phủ là nguồn tài trợ nhận được từ chính phủ khác, dưới hình thức viện trợ không hoàn lại hoặc chi phí phát sinh. Ví dụ: chính quyền tiểu bang có thể chia sẻ một phần biên lai thuế đường cao tốc với chính quyền quận và thành phố trong ranh giới của mình. Hoặc, chính phủ liên bang cấp kinh phí liên quan đến giáo dục cho chính quyền các bang để phân phối thêm ở cấp địa phương. Người nhận các khoản tiền này ghi nhận chúng dưới dạng doanh thu.