Phí kiếm được

Phí kiếm được là tài khoản doanh thu xuất hiện trong phần doanh thu ở đầu báo cáo thu nhập. Nó chứa doanh thu phí kiếm được trong kỳ báo cáo. Số tiền được báo cáo là phí thu được sẽ là số tiền mặt nhận được từ khách hàng trong kỳ báo cáo, nếu đơn vị báo cáo hoạt động theo cơ sở kế toán tiền mặt. Ngoài ra, tài khoản chứa số phí thực tế thu được trong kỳ báo cáo, bất kể số tiền nhận được từ khách hàng, nếu đơn vị báo cáo đang hoạt động theo cơ sở kế toán dồn tích.

Tài khoản Fees Earned được sử dụng phổ biến nhất trong ngành dịch vụ, nơi nó chứa các hóa đơn cho các dịch vụ như tư vấn thuế, phí kiểm toán và tư vấn chung. Tài khoản này cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp có sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ được bán cho khách hàng; trong trường hợp này, doanh thu được phân bổ giữa tài khoản Phí thu được (đối với các dịch vụ được cung cấp) và một hoặc nhiều tài khoản bán hàng hóa.

Điều khoản tương tự

Phí kiếm được tương tự như các dịch vụ được cung cấp , vì cả hai khái niệm thường tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ dựa trên lao động.