Bút toán khấu hao

Bút toán khấu hao

Kế toán khấu hao đòi hỏi một loạt các bút toán liên tục để tính một tài sản cố định vào chi phí, và cuối cùng phải ghi nhận nó. Các bút toán này nhằm phản ánh tình hình sử dụng tài sản cố định liên tục theo thời gian.Khấu hao là việc tính dần nguyên giá của tài sản trong suốt thời gian hữu dụng dự kiến ​​của nó. Lý do sử dụng khấu hao để giảm dần nguyên giá ghi nhận TSCĐ là để ghi nhận một phần chi phí của tài sản đ

Đọc thêm

Hệ số vòng quay các khoản phải thu

Hệ số vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu là số lần doanh nghiệp thu các khoản phải thu bình quân trong năm. Tỷ số này được sử dụng để đánh giá khả năng của một công ty trong việc cấp tín dụng một cách hiệu quả cho khách hàng của mình và thu tiền từ họ một cách kịp thời. Tỷ lệ doanh thu cao cho thấy sự kết hợp của chính sách tín dụng thận trọng và bộ

Đọc thêm

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng là tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi tất cả các chi phí đã được trừ khỏi doanh thu. Phép đo cho biết số lợi nhuận mà một doanh nghiệp có thể trích ra từ tổng doanh số bán hàng của mình. Phần doanh thu thuần của phương trình là tổng doanh thu trừ đi tất cả các khoản giảm trừ doanh thu, chẳng hạn như phụ cấp bán hàng. Công thức là:(Lợi nhuận ròng ÷ Doanh thu thuần) x 100 = Tỷ suất lợi nhuận ròngPhép đo này thường được

Đọc thêm

Giá trị hiện tại của 1 bảng

Giá trị hiện tại của 1 bảng

Giá trị hiện tại của 1 bảng cho biết lãi suất chiết khấu theo giá trị hiện tại được sử dụng cho các kết hợp lãi suất và khoảng thời gian khác nhau. Sau đó, tỷ lệ chiết khấu được chọn từ bảng này sẽ được nhân với số tiền mặt sẽ nhận được vào một ngày trong tương lai, để đạt đến giá trị hiện tại của nó. Lãi suất được chọn trong bảng có thể dựa trên số tiền hiện tại mà nhà đầu tư đang thu được từ các khoản đầu tư khác,

Đọc thêm

Cách tính FTE

Cách tính FTE

FTE là số giờ làm việc của một nhân viên trên cơ sở toàn thời gian. Khái niệm này được sử dụng để chuyển đổi số giờ làm việc của một số nhân viên bán thời gian thành số giờ làm việc của các nhân viên toàn thời gian. Trên cơ sở hàng năm, FTE được coi là 2.080 giờ, được tính như sau:8 giờ mỗi ngàyx 5 ngày làm việc mỗi tuầnx 52 tuần mỗi năm=

Đọc thêm

Tỷ lệ đóng góp

Tỷ lệ đóng góp

Tỷ suất đóng góp là giá của sản phẩm trừ đi tất cả các chi phí biến đổi liên quan, dẫn đến lợi nhuận gia tăng thu được cho mỗi đơn vị bán được. Tổng tỷ suất đóng góp do một pháp nhân tạo ra thể hiện tổng thu nhập có sẵn để trả cho các chi phí cố định và tạo ra lợi nhuận. Khái niệm ký quỹ đóng góp rất hữu ích để quyết định có cho phép mức giá thấp hơn trong các tình huố

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa thu nhập gộp và thu nhập ròng

Sự khác biệt giữa thu nhập gộp và thu nhập ròng

Các khái niệm về tổng thu nhập và thu nhập ròng có ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào việc một doanh nghiệp hay một người làm công ăn lương đang được thảo luận. Đối với một công ty, tổng thu nhập tương đương với tỷ suất lợi nhuận gộp, là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán. Như vậy, tổng thu nhập là số tiền mà một doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hóa

Đọc thêm

Thẻ debits và credits

Thẻ debits và credits

Định nghĩa Nợ và Tín dụngCác giao dịch kinh doanh là các sự kiện có ảnh hưởng bằng tiền đến báo cáo tài chính của một tổ chức. Khi hạch toán các giao dịch này, chúng tôi ghi số vào hai tài khoản, trong đó cột ghi nợ ở bên trái và cột ghi có ở bên phải.Một ghi nợ là một mục chiếm mà một trong hai tăng một tài khoản tài sản hoặc c

Đọc thêm

Sản xuất ở mức độ cao

Sản xuất ở mức độ cao

Chi phí sản xuất chung là tất cả các chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất. Tổng chi phí này được áp dụng cho các đơn vị được sản xuất trong kỳ báo cáo. Ví dụ về chi phí được bao gồm trong danh mục chi phí sản xuất chung là:Khấu hao thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuấtThuế tài sản đối với cơ sở sản xuấtCho thuê nhà xưởngLương của nhân viên bảo trìTiền lương của người quản lý sản xuấtLương của nhân viên quản lý vật tưLương của nhân viên kiểm tra chất lượngNguồn cung cấp không liên quan trực tiếp đến sản phẩm (chẳng hạn như các hình thức sản xuất)Tiện ích cho nhà máyTiền lương

Đọc thêm

Số dư dùng thử sau khi đóng

Số dư dùng thử sau khi đóng

Số dư thử nghiệm sau khi khóa sổ là danh sách tất cả các tài khoản trong bảng cân đối kế toán có số dư khác 0 vào cuối kỳ báo cáo. Số dư thử nghiệm sau khi kết thúc được sử dụng để xác minh rằng tổng tất cả các số dư ghi nợ bằng tổng tất cả các số dư tín dụng, số dư này sẽ thuần bằng 0. Số dư thử nghiệm sau khi kết thúc không có số dư tài khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ hoặc tổng hợp,

Đọc thêm

Vốn cổ đông

Vốn cổ đông

Vốn chủ sở hữu là số tài sản còn lại trong doanh nghiệp sau khi tất cả các khoản nợ đã được giải quyết. Nó được tính bằng vốn do các cổ đông trao cho một doanh nghiệp, cộng với vốn tài trợ và thu nhập do hoạt động của doanh nghiệp tạo ra, trừ đi bất kỳ khoản cổ tức nào được phát hành. Trên bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu chứng khoán được tính như sau:Tổng tài sản - Tổng nợ = Vố

Đọc thêm

Tính toán số ngày bán hàng chưa thanh toán

Tính toán số ngày bán hàng chưa thanh toán

Số ngày bán hàng chưa thanh toán (DSO) là số ngày trung bình mà các khoản phải thu vẫn còn tồn đọng trước khi được thu. Nó được sử dụng để xác định tính hiệu quả của các nỗ lực tín dụng và thu nợ của một công ty trong việc cho phép cấp tín dụng cho khách hàng, cũng như khả năng thu tiền từ họ. Khi được đo lường ở cấp độ khách hàng cá nhân, nó có thể cho biết khi nào khách hàng gặp khó

Đọc thêm

Công thức thu nhập giữ lại

Công thức thu nhập giữ lại

Công thức thu nhập giữ lại là một phép tính lấy số dư trong tài khoản lợi nhuận giữ lại vào cuối kỳ báo cáo. Lợi nhuận để lại là phần lợi nhuận của doanh nghiệp chưa được chia cho các cổ đông; thay vào đó, nó được giữ lại để đầu tư vào vốn lưu động và / hoặc tài sản cố định, cũng như để thanh toán bất kỳ khoản nợ phải trả nào còn tồn đọng. Cách tính thu nhập giữ lại là:+ Thu nhập giữ lại bắt đầu+ Thu nhập ròng trong kỳ- Cổ tức đã trả= Kết thúc thu nhập giữ lạiCũng c

Đọc thêm

Lập ngân sách vốn

Lập ngân sách vốn

Định nghĩa về ngân sách vốnLập ngân sách vốn là quy trình mà doanh nghiệp sử dụng để xác định việc mua tài sản cố định nào được đề xuất chấp nhận và khoản nào nên từ chối. Quy trình này được sử dụng để tạo ra một cái nhìn định lượng về từng khoản đầu tư tài sản cố định được đề xuất, từ đó đưa ra cơ sở hợp lý để đưa ra nhận định.Phương pháp lập ngân sách vốnCó một số phương pháp thường được sử dụng để đánh giá tài sản cố định theo hệ thống lập ngân sách vốn chính th

Đọc thêm

Tổng chi phí sản xuất

Tổng chi phí sản xuất

Tổng chi phí sản xuất là tổng chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để sản xuất hàng hóa trong kỳ báo cáo. Thuật ngữ này sau đó có thể được định nghĩa theo hai cách, đó là:Toàn bộ chi phí này được tính vào chi phí trong kỳ báo cáo, nghĩa là tổng chi phí sản xuất giống với giá vốn hàng bán; hoặc làMột phần của chi phí này được hạch toán vào chi phí trong kỳ và một phần được phân bổ cho hàng hoá sản xuất trong kỳ nhưng không bán được. Do đó, một phần của tổng chi phí sản xuất có thể được phân bổ cho tài sản tồn kho, như đã nêu trong bảng cân đối kế toán.Cách sử dụng p

Đọc thêm

Tỷ lệ lãi thời gian kiếm được

Tỷ lệ lãi thời gian kiếm được

Tỷ lệ lãi suất thu được đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ của một tổ chức. Tỷ lệ này thường được những người cho vay sử dụng để xác định liệu một người đi vay tiềm năng có đủ khả năng gánh thêm bất kỳ khoản nợ nào hay không. Tỷ lệ này được tính bằng cách so sánh thu nhập của một doanh nghiệp có sẵn để sử dụng tron

Đọc thêm

Chi phí kỳ

Chi phí kỳ

Chi phí theo kỳ là bất kỳ chi phí nào không được vốn hóa thành chi phí trả trước, hàng tồn kho hoặc tài sản cố định. Chi phí thời kỳ có liên quan chặt chẽ với thời gian trôi qua hơn là với một sự kiện giao dịch. Vì chi phí kỳ về cơ bản luôn được tính vào chi phí cùng một lúc, nên nó có thể được gọi là chi phí kỳ. Chi phí kỳ được tính vào chi phí trong kỳ phát sinh. Loại chi phí này không được tính vào giá vốn hàn

Đọc thêm

Khấu hao số dư giảm gấp đôi

Khấu hao số dư giảm gấp đôi

Tổng quan về Khấu hao số dư giảm dầnPhương pháp số dư giảm dần kép là một hình thức khấu hao nhanh, theo đó phần lớn khấu hao liên quan đến tài sản cố định được ghi nhận trong vài năm đầu tiên của thời gian sử dụng. Cách tiếp cận này hợp lý trong một trong hai trường hợp sau:Khi tiện ích của một tài sản được tiêu thụ với tốc độ nhanh hơn trong thời gian đầu của thời gian hữu dụng của nó; hoặc làKhi mục đích là ghi nhận nhiều chi phí hơn bây giờ, do đó chuyển việc ghi nhận lợi nhuận sang tương lai (có thể được sử dụng để hoãn thuế thu nhập).Tuy nhiên, phương pháp này khó tính hơn so với phương ph

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa chi phí sản phẩm và chi phí kỳ

Sự khác biệt giữa chi phí sản phẩm và chi phí kỳ

Sự khác biệt cơ bản giữa chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ là chi phí sản phẩm chỉ phát sinh nếu sản phẩm được mua hoặc sản xuất, và chi phí thời kỳ gắn liền với thời gian. Như vậy, một doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc mua hàng tồn kho sẽ không phải chịu giá thành sản phẩm, nhưng vẫn phát sinh chi phí trong kỳ.Giá thành sản phẩm được ghi nhận ban đầu trong tài sản tồn kho. Khi hàng hóa liên quan được bán, các ch

Đọc thêm

FOB đích

FOB đích

Điểm đến FOB là sự rút gọn của thuật ngữ "Điểm đến miễn phí trên máy bay". Thuật ngữ này có nghĩa là người mua nhận hàng do nhà cung cấp vận chuyển cho họ khi hàng hóa đến bến nhận của người mua. Có bốn biến thể về điều khoản đích FOB, đó là:FOB đích, cước trả trước và được phép. Người bán thanh toán và chịu phí vận chuyển và sở hữu hàng hoá khi hàng hoá đang vận chuyển. Tiêu đề

Đọc thêm

Cách tính đóng góp cho mỗi đơn vị

Cách tính đóng góp cho mỗi đơn vị

Phần đóng góp trên mỗi đơn vị là lợi nhuận còn lại khi bán một đơn vị, sau khi đã trừ tất cả các chi phí biến đổi khỏi doanh thu liên quan. Thông tin này hữu ích để xác định mức giá tối thiểu có thể để bán một sản phẩm. Về bản chất, đừng bao giờ đi xuống dưới mức đóng góp cho mỗi đơn vị bằng 0; nếu không bạn sẽ mất tiền với mỗi lần bán hàng. Lý do duy nhất có thể hình dung được để bán ở mức giá tạo ra tỷ suất lợi nhuận đóng góp âm là từ chối bán hàng cho đối thủ cạ

Đọc thêm

Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là chi phí phát sinh để tạo ra một sản phẩm. Các chi phí này bao gồm lao động trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp, vật tư sản xuất tiêu hao và chi phí sản xuất chung. Giá thành sản phẩm cũng có thể được coi là chi phí lao động cần thiết để cung cấp một dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp thứ hai, giá thành sản phẩm phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến

Đọc thêm

Cách tính giá mỗi đơn vị

Cách tính giá mỗi đơn vị

Chi phí cho mỗi đơn vị thường được tính khi một công ty sản xuất một số lượng lớn các sản phẩm giống nhau. Thông tin này sau đó được so sánh với thông tin chi phí được lập ngân sách hoặc tiêu chuẩn để xem liệu tổ chức có đang sản xuất hàng hóa theo cách thức hiệu quả về chi phí hay không.Chi phí trên một đơn vị được tính từ chi phí biến đổi và chi phí cố định phát sinh trong một

Đọc thêm

Thu nhập toàn diện khác

Thu nhập toàn diện khác

Thu nhập tổng hợp khác là các khoản doanh thu, chi phí, lãi và lỗ theo cả Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế được loại trừ khỏi thu nhập ròng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là thay vào đó chúng được liệt kê sau thu nhập ròng tr

Đọc thêm

Lợi nhuận chưa thu được

Lợi nhuận chưa thu được

Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền nhận được từ khách hàng cho công việc chưa được thực hiện. Điều này có lợi từ góc độ dòng tiền cho người bán, người hiện có tiền mặt để thực hiện các dịch vụ cần thiết. Doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ phải trả cho người nhận thanh toán, do đó, bút toán ban đầu là ghi nợ vào tài khoản tiền mặt và ghi có vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện.Kế toán doanh thu chưa thực hiệnKhi một công ty kiếm được doanh thu, nó làm giảm số dư trong tài khoản doanh thu chưa thực hiện (

Đọc thêm

Giá trị hiện tại của một bảng niên kim thông thường

Giá trị hiện tại của một bảng niên kim thông thường

Niên kim là một loạt các khoản thanh toán xảy ra trong những khoảng thời gian như nhau và với số tiền giống nhau. Ví dụ về niên kim là một loạt các khoản thanh toán từ người mua tài sản cho người bán, trong đó người mua hứa sẽ thực hiện một loạt các khoản thanh toán thường xuyên. Ví dụ, ABC Imports mua một nhà kho từ Công ty Bất động sản Delaney với giá 500.

Đọc thêm

Điểm gửi hàng FOB

Điểm gửi hàng FOB

Thuật ngữ điểm vận chuyển FOB là sự rút gọn của thuật ngữ "Điểm vận chuyển miễn phí trên tàu." Thuật ngữ này có nghĩa là người mua nhận hàng do nhà cung cấp vận chuyển đến họ sau khi hàng rời bến vận chuyển của nhà cung cấp. Vì người mua có quyền sở hữu tại điểm khởi hành từ bến tàu của nhà cung cấp, nên nhà cung cấp phải ghi lại một giao dịch bán tại điểm đó.Người mua nên ghi nhận sự gia tăng hàng tồn kho của mình tại cùng thời điểm (vì người mua đang chịu rủi ro và phần thưởng củ

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa bảng lương nửa tháng và hai tuần một lần

Sự khác biệt giữa bảng lương nửa tháng và hai tuần một lần

Sự khác biệt giữa bảng lương nửa tháng và hai tuần một lần là bảng lương nửa tháng được trả 24 lần mỗi năm và bảng lương hai tuần một lần được trả 26 lần mỗi năm. Bảng lương nửa tháng được trả hai lần một tháng, thường là vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng. Nếu một trong những ngày trả lương này rơi vào ngày cuối tuần, bảng lương thay vào đó sẽ được

Đọc thêm

Báo cáo tài chính chiếu lệ

Báo cáo tài chính chiếu lệ

Báo cáo tài chính chiếu lệ là báo cáo tài chính do đơn vị phát hành, sử dụng các giả định hoặc điều kiện giả định về các sự kiện có thể đã xảy ra trong quá khứ hoặc có thể xảy ra trong tương lai. Những tuyên bố này được sử dụng để trình bày quan điểm về kết quả của công ty cho người ngoài, có thể là một phần của đề xuất đầu tư hoặc cho vay. Ngân sách cũng có thể được coi là một biến thể của báo cáo tài chính theo quy ước, vì nó trình bày các kết quả dự kiến ​​c

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa số dư trên sổ cái và số dư khả dụng

Sự khác biệt giữa số dư trên sổ cái và số dư khả dụng

Số dư trên sổ cái và số dư khả dụng là các thuật ngữ được ngân hàng sử dụng cho trạng thái tiền mặt của tài khoản séc. Số dư trên sổ cái là số dư đầu ngày. Số dư khả dụng có thể được xác định theo hai cách khác nhau; họ đang:Số dư trên sổ cái, cộng hoặc trừ bất kỳ hoạt động tiếp theo nào trong ngày; về cơ bản, nó là số dư cuối kỳ tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày; hoặc làSố dư trên sổ cái, trừ đi bất kỳ séc nào được gửi nhưng chưa được cung cấp cho chủ tài khoản sử dụng, cũng như các khoản tín dụng khác chưa được đăng vào tài khoản.Định nghĩa sau được sử dụng phổ biến hơn. Do đó, trong hầu hết

Đọc thêm

Ví dụ về chi phí cố định

Ví dụ về chi phí cố định

Chi phí cố định là chi phí không thay đổi trong thời gian ngắn hạn, ngay cả khi doanh nghiệp có sự thay đổi về khối lượng bán hàng hoặc các mức độ hoạt động khác. Thay vào đó, loại chi phí này có xu hướng gắn liền với một khoảng thời gian, chẳng hạn như trả tiền thuê nhà để đổi lấy một tháng làm việc hoặc trả lương để đổi lấy hai tuần dịch vụ của nhân viên. Điều quan trọng là phải hiểu mức độ và bản chất của chi phí cố định trong một doanh nghiệp, vì mức chi phí cố định cao đòi

Đọc thêm

Tuyên bố lợi nhuận giữ lại

Tuyên bố lợi nhuận giữ lại

Định nghĩa Báo cáo Thu nhập Giữ lạiBáo cáo thu nhập giữ lại điều chỉnh các thay đổi trong tài khoản thu nhập giữ lại trong kỳ báo cáo. Bảng sao kê bắt đầu với số dư đầu kỳ trong tài khoản thu nhập giữ lại, sau đó cộng hoặc trừ các khoản như lợi nhuận và chi trả cổ tức để đến số dư cuối kỳ thu nhập giữ lại. Cấu trúc tính toán chung của câu lệnh là:Thu nhập giữ lại bắt đầu + Thu nhập ròng - Cổ tức = Kết thúc thu nhập

Đọc thêm

Thứ tự thanh khoản

Thứ tự thanh khoản

Thứ tự khả năng thanh khoản là việc trình bày các tài sản trong bảng cân đối kế toán theo thứ tự khoảng thời gian mà thông thường sẽ cần để chuyển chúng thành tiền mặt. Do đó, tiền mặt luôn được trình bày đầu tiên, tiếp theo là chứng khoán thị trường, sau đó là các khoản phải thu, sau đó là hàng tồn kho và sau đó là tài sản cố định. Thiện chí được liệt kê cuối cùng. Dưới đây là khoảng thời gian cần thiết để chuyển đổi từng loại tài sản thà

Đọc thêm

Những thuận lợi và khó khăn của công ty

Những thuận lợi và khó khăn của công ty

Một công ty là một pháp nhân, được tổ chức theo luật của tiểu bang, mà các nhà đầu tư mua cổ phần của cổ phiếu làm bằng chứng về quyền sở hữu trong đó. Các ưu điểm của cơ cấu tập đoàn như sau:Trách nhiệm hữu hạn . Các cổ đông của một công ty chỉ chịu trách nhiệm theo số tiền đầu tư của họ. Tổ chức doanh nghiệp bảo vệ họ khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác, do đó tài sản cá nhân của họ đư

Đọc thêm

Trả bằng vốn

Trả bằng vốn

Trả bằng vốn là các khoản thanh toán nhận được từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phiếu của một tổ chức. Đây là một trong những thành phần quan trọng của tổng vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp. Vốn được trả có thể bao gồm cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi. Các quỹ này chỉ đến từ việc tổ chức phát hành bán cổ phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư; nó không bắt n

Đọc thêm

Lợi ích cận biên

Lợi ích cận biên

Lợi ích cận biên là sự gia tăng lợi ích gia tăng cho người tiêu dùng do tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ. Khi mức tiêu dùng của người tiêu dùng tăng lên, lợi ích cận biên có xu hướng giảm (được gọi là mức thỏa dụng cận biên giảm dần), bởi vì mức độ thỏa mãn gia tăng liên quan đến mức tiêu dùng bổ sung giảm xuống. Do đó, lợi ích cận biên mà người tiêu dùng trải qua là cao nhất đối với đơn vị tiêu dùng đầu tiên và giảm d

Đọc thêm

Cách tính giá phát hành của trái phiếu

Cách tính giá phát hành của trái phiếu

Giá phát hành của trái phiếu dựa trên mối quan hệ giữa lãi suất mà trái phiếu đó trả và lãi suất thị trường được trả vào cùng một ngày. Các bước cơ bản cần thiết để xác định giá phát hành là:Xác định lãi suất phải trả của trái phiếu . Ví dụ, nếu một trái phiếu trả lãi suất 5% mỗi năm một lần trên số tiền mệnh giá là 1.

Đọc thêm

Tỷ lệ bao phủ tiền mặt

Tỷ lệ bao phủ tiền mặt

Tỷ lệ bao trả tiền mặt hữu ích để xác định lượng tiền mặt sẵn có để trả cho chi phí lãi vay của người đi vay và được biểu thị bằng tỷ lệ giữa số tiền mặt có sẵn với số tiền lãi phải trả. Để thể hiện đủ khả năng thanh toán, tỷ lệ về cơ bản phải lớn hơn 1: 1.Để tính toán tỷ lệ bao phủ tiền mặt, hãy lấy thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) từ báo cáo kết quả hoạt đ

Đọc thêm

Mô tả công việc kiểm soát viên

Mô tả công việc kiểm soát viên

Mô tả chức vụ : Kiểm soát viênNhận xét: Nội dung của bản mô tả công việc sau đây dựa trên giả định rằng kiểm soát viên có đủ nhân viên hỗ trợ để xử lý các giao dịch kế toán hàng ngày, để kiểm soát viên giữ vai trò quản lý bộ phận kế toán. Nếu không đúng như vậy, và đặc biệt nếu kiểm soát viên là người duy nhất trong bộ phậ

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

Sự khác biệt giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

Sự khác biệt cơ bản giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp là chỉ chi phí trực tiếp mới có thể được xác định đối với các đối tượng chi phí cụ thể. Đối tượng chi phí là thứ mà chi phí được tổng hợp, chẳng hạn như sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, dự án hoặc hoạt động. Các chi phí này thường chỉ được phân loại là chi phí trực tiếp hoặc chi phí gián tiếp nếu chúng dành c

Đọc thêm

Cơ sở dồn tích

Cơ sở dồn tích

Cơ sở dồn tích là phương pháp ghi nhận các nghiệp vụ kế toán về doanh thu khi thu được và chi phí khi phát sinh. Cơ sở dồn tích yêu cầu sử dụng các khoản dự phòng cho việc bán hàng bị trả lại, các khoản nợ phải thu khó đòi và hàng tồn kho lỗi thời, vốn có trước các khoản mục đó thực sự xảy ra. Một ví dụ về kế toán cơ sở dồn tích là ghi nhận doanh thu ngay sau khi hóa đơn liên quan được

Đọc thêm

Cách ghi chép việc xử lý tài sản

Cách ghi chép việc xử lý tài sản

Việc xử lý tài sản liên quan đến việc loại bỏ tài sản khỏi hồ sơ kế toán. Điều này là cần thiết để loại bỏ hoàn toàn tất cả các dấu vết của một tài sản khỏi bảng cân đối kế toán (được gọi là vô hiệu). Việc thanh lý tài sản có thể yêu cầu ghi nhận lãi hoặc lỗ của giao dịch trong kỳ báo cáo khi việc thanh lý xảy ra.Đối với mục đích của cuộc thảo luận này, chúng tôi sẽ giả định rằng tài sản được thanh lý là một tài sản cố định.Khá

Đọc thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp

Phương pháp gián tiếp để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan đến việc điều chỉnh thu nhập ròng với những thay đổi trong các tài khoản trên bảng cân đối kế toán để tạo ra lượng tiền mặt do hoạt động kinh doanh tạo ra. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những thành phần của bộ báo cáo tài chính của một công ty và được sử dụng để tiết lộ nguồn và việc sử dụng tiền mặt của một doanh nghiệp. Nó trình bày thông tin về tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng của các thay đổi khác nhau trong bảng cân đối kế toán

Đọc thêm

Xác nhận của Ban Giám đốc trong kiểm toán

Xác nhận của Ban Giám đốc trong kiểm toán

Xác nhận của ban giám đốc là các tuyên bố của các thành viên ban quản lý về các khía cạnh nhất định của doanh nghiệp. Khái niệm này chủ yếu được sử dụng liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của một công ty, trong đó kiểm toán viên dựa vào nhiều cơ sở dẫn liệu khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh. Kiểm toán viên kiểm tra tính hợp lệ của các cơ sở dẫn liệu này bằng cách thực hiện một số thử nghi

Đọc thêm

Ví dụ về chi phí hoạt động

Ví dụ về chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là những khoản chi phí mà một doanh nghiệp phải chịu để tham gia vào các hoạt động không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Các khoản chi này cũng giống như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Ví dụ về chi phí hoạt động bao gồm:Ví dụ về chi phí hoạt động liên qua

Đọc thêm

Dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ

Dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ

Tổng quan về Trợ cấp cho Tài khoản Nghi ngờDự phòng cho các tài khoản khó đòi là khoản giảm tổng số các khoản phải thu xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty và được liệt kê là khoản khấu trừ ngay bên dưới mục hàng các khoản phải thu. Khoản khấu trừ này được phân loại là một tài khoản tài sản trái ngược. Khoản dự

Đọc thêm

Hệ số vòng quay tổng tài sản

Hệ số vòng quay tổng tài sản

Tỷ số vòng quay tổng tài sản so sánh doanh thu của một công ty với cơ sở tài sản của nó. Tỷ lệ đo lường khả năng của một tổ chức trong việc sản xuất bán hàng một cách hiệu quả và thường được các bên thứ ba sử dụng để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp. Lý tưởng nhất là một công ty có tỷ số vòng quay tổng tài sản cao có thể hoạt động với ít tài

Đọc thêm

Phương thức hoàn vốn | Công thức thời gian hoàn vốn

Phương thức hoàn vốn | Công thức thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để kiếm lại số tiền đã đầu tư vào một tài sản từ các dòng tiền ròng của nó. Đó là một cách đơn giản để đánh giá rủi ro liên quan đến một dự án được đề xuất. Một khoản đầu tư có thời gian hoàn vốn ngắn hơn được coi là tốt hơn, vì khoản đầu tư ban đầu của nhà đầu tư có rủi ro trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Phép tính được sử dụng để tính thời gian hoàn vốn được gọi là phương pháp hoàn vốn. Thời gian hoàn vốn được biểu thị bằng năm và các p

Đọc thêm

Hệ thống kiểm kê định kỳ

Hệ thống kiểm kê định kỳ

Tổng quan về Hệ thống Kiểm kê Định kỳHệ thống kiểm kê định kỳ chỉ cập nhật số dư hàng tồn kho cuối kỳ trong sổ cái khi tiến hành kiểm kê thực tế. Vì việc đếm hàng tồn kho thực tế tốn nhiều thời gian nên rất ít công ty thực hiện chúng nhiều hơn một lần một quý hoặc một năm. Trong khi đó, tài khoản hàng tồn kho trong hệ thống kế toán tiếp tục hiển thị giá gốc của hàng tồn k

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả

Sự khác biệt giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả

Các khoản phải thu là số tiền công ty nợ khách hàng, trong khi các khoản phải trả là số tiền công ty nợ nhà cung cấp của mình. Số lượng các khoản phải thu và phải trả thường được so sánh như một phần của phân tích tính thanh khoản, để xem liệu có đủ tiền từ các khoản phải thu để thanh toán cho các khoản phải trả chưa. So sánh này thường được thực hiện nhất với hệ số thanh toán hiện hành, mặc dù hệ số thanh toán nhanh

Đọc thêm

Mạng lưới bán hàng

Mạng lưới bán hàng

Doanh thu thuần là tổng doanh thu, trừ đi chi phí bán hàng trả lại, các khoản phụ cấp và chiết khấu. Đây là con số bán hàng chính được các nhà phân tích xem xét khi họ xem xét báo cáo thu nhập của một doanh nghiệp.Ví dụ: nếu một công ty có tổng doanh thu là 1.000.000 đô la, doanh thu bán hàng là 10.000 đô la, phụ cấp bán hàng l

Đọc thêm

Cách tính thời gian hoàn vốn

Cách tính thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian cần thiết để dòng tiền được tạo ra bởi một dự án để bù đắp dòng tiền ban đầu của nó. Có hai cách để tính thời gian hoàn vốn, đó là:Phương pháp tính trung bình . Chia dòng tiền dự kiến ​​hàng năm vào chi tiêu ban đầu dự kiến ​​cho tài sản. Cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất khi dòng tiền dự kiến ​​sẽ ổn định trong những năm tiếp the

Đọc thêm

Lá chắn thuế khấu hao

Lá chắn thuế khấu hao

Lá chắn thuế khấu hao là một kỹ thuật giảm thuế theo đó chi phí khấu hao được trừ vào thu nhập chịu thuế. Số tiền khấu hao bảo vệ người nộp thuế khỏi thuế thu nhập là thuế suất áp dụng nhân với số tiền khấu hao. Ví dụ: nếu thuế suất áp dụng là 21% và số tiền khấu hao có thể được khấu trừ là 100.000 đô la, thì lá chắn thuế khấu hao là 21.000 đô la.Bất kỳ ai dự định sử dụng lá chắn thuế khấu hao nên cân

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa tổng doanh thu và doanh thu thuần

Sự khác biệt giữa tổng doanh thu và doanh thu thuần

Tổng doanh thu là tổng tất cả các giao dịch bán được báo cáo trong một thời kỳ, không có bất kỳ khoản khấu trừ nào được bao gồm trong con số. Doanh thu thuần được định nghĩa là tổng doanh thu trừ đi ba khoản khấu trừ sau:Phụ cấp bán hàng . Giảm giá khách hàng phải trả do lỗi sản phẩm nhỏ. Người bán cấp một khoản

Đọc thêm

Công thức tổng chi phí

Công thức tổng chi phí

Công thức tổng chi phí được sử dụng để tính tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định của một lô hàng hóa hoặc dịch vụ. Công thức là chi phí cố định trung bình trên một đơn vị cộng với chi phí biến đổi bình quân trên một đơn vị, nhân với số đơn vị. Phép tính là:(Chi phí cố định bình quân + Chi phí biến đổi bình quân) x Số lượng đơn vị = T

Đọc thêm

Bảng cân đối phân loại

Bảng cân đối phân loại

Bảng cân đối kế toán đã phân loại trình bày thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một đơn vị được tổng hợp (hoặc "được phân loại") thành các danh mục phụ của tài khoản. Sẽ cực kỳ hữu ích khi bao gồm các phân loại, vì thông tin sau đó được tổ chức thành một định dạng dễ đọc hơn là một danh sách đơn giản của tất cả các tài khoản trong bảng cân đối kế toán. Khi thông tin được tổng hợp theo cách này, người sử dụng bảng cân đối kế toán có thể thấy rằng thông tin hữu ích có thể được trích xuất dễ d

Đọc thêm

Tài sản hoạt động

Tài sản hoạt động

Tài sản hoạt động là những tài sản có được để sử dụng vào việc tiến hành các hoạt động liên tục của doanh nghiệp; điều này có nghĩa là tài sản cần thiết để tạo ra doanh thu. Ví dụ về tài sản hoạt động là:Tiền mặtChi phí trả trướcNhững tài khoản có thể nhận đượcHàng tồn khoTài sản cố địnhNếu có các tài sản vô hình được thừa nhận, chẳng hạn như giấy phép công nghệ cần thiết để sản xuất hàng hóa, thì chúng cũng nên được coi là tài sản hoạt động.Tài sản không được coi là tài sản hoạt động là tài sản được sử dụng cho mục đích đầu tư dài hạn, chẳng hạn như chứng khoán có thể bán được trên thị trường.

Đọc thêm

Định nghĩa tổng doanh thu

Định nghĩa tổng doanh thu

Tổng doanh thu là tổng số tiền bán hàng được ghi nhận trong kỳ báo cáo, trước bất kỳ khoản khấu trừ nào. Con số này chỉ ra khả năng của một doanh nghiệp trong việc bán hàng hóa và dịch vụ, nhưng không chỉ ra khả năng tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp. Các khoản giảm trừ khỏi doanh thu gộp bao gồm chiết khấu hàng bán và hàng bán

Đọc thêm

Cách tính hoa hồng

Cách tính hoa hồng

Hoa hồng là khoản phí mà doanh nghiệp trả cho nhân viên bán hàng để đổi lấy các dịch vụ của họ trong việc hỗ trợ hoặc hoàn thành việc bán hàng. Việc tính toán hoa hồng bán hàng phụ thuộc vào cấu trúc của thỏa thuận hoa hồng cơ bản. Các yếu tố sau thường áp dụng cho phép tính:Tỷ lệ hoa hồng . Đây là phần

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa ký quỹ và đánh dấu

Sự khác biệt giữa ký quỹ và đánh dấu

Sự khác biệt giữa lợi nhuận và đánh dấu là lợi nhuận là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, trong khi đánh dấu là số tiền mà giá thành sản phẩm được tăng lên để tính giá bán. Một sai lầm trong việc sử dụng các thuật ngữ này có thể dẫn đến việc đặt giá về cơ bản là quá cao hoặc quá thấp, dẫn đến việc giảm doanh số hoặc mất lợi nhuận tương ứng. Cũng có thể có tác động vô tình đến thị phần, vì giá cao hoặc thấp quá mức có thể nằm ngoài giá của đối thủ cạnh tranh.Giả

Đọc thêm

Tỷ lệ ký quỹ đóng góp

Tỷ lệ ký quỹ đóng góp

Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận đóng góp là sự chênh lệch giữa doanh số bán hàng và chi phí biến đổi của một công ty, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Tổng số tiền ký quỹ do một thực thể tạo ra thể hiện tổng thu nhập có sẵn để trả cho các chi phí cố định và tạo ra lợi nhuận. Khi được sử dụng cho một lần bán đơn vị riêng lẻ, tỷ số thể hiện tỷ lệ lợi nhuận được tạo ra từ lần bá

Đọc thêm

Đóng các mục nhập

Đóng các mục nhập

Các bút toán cuối kỳ là các bút toán được thực hiện theo chế độ kế toán thủ công vào cuối kỳ kế toán để chuyển số dư từ tài khoản tạm thời sang tài khoản vĩnh viễn.Ví dụ về tài khoản tạm thời là tài khoản doanh thu, chi phí và tài khoản trả cổ tức. Bất kỳ tài khoản nào được liệt kê trong bảng cân đối kế toán (trừ cổ tức được trả) đều

Đọc thêm

Mục nhật ký bán hàng

Mục nhật ký bán hàng

Một bút toán bán hàng ghi lại doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng hoá hoặc dịch vụ. Mục nhật ký này cần ghi lại ba sự kiện, đó là:Việc ghi lại một cuộc mua bánViệc ghi giảm hàng tồn kho đã bán cho khách hàngViệc ghi nhận nghĩa vụ thuế bán hàngNội dung của mục nhập khác nhau, tùy thuộc vào việc khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hay được mở rộng tín dụng. Trong trường hợp bán bằng tiền mặt, mục nhập là:[ghi nợ] Tiền mặt . Tiền mặt tăng lên, vì khách hàng thanh toá

Đọc thêm

Định nghĩa chi phí cơ hội

Định nghĩa chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội là lợi nhuận bị mất khi lựa chọn một phương án thay thế một phương án khác. Khái niệm này hữu ích đơn giản như một lời nhắc nhở để kiểm tra tất cả các lựa chọn thay thế hợp lý trước khi đưa ra quyết định. Ví dụ: bạn có 1.000.000 đô la và chọn đầu tư vào dòng sản phẩm sẽ tạo ra lợi nhuận 5%. Nếu bạn có thể

Đọc thêm

Tỷ lệ trên không

Tỷ lệ trên không

Tỷ lệ chi phí chung là tổng chi phí gián tiếp (được gọi là chi phí chung) cho một kỳ báo cáo cụ thể, chia cho một biện pháp phân bổ. Chi phí chung có thể bao gồm chi phí thực tế hoặc chi phí dự trù. Có một loạt các biện pháp phân bổ khả thi, chẳng hạn như giờ lao động trực tiếp, thời gian máy móc và diện tích vuông được sử dụng. Một công ty sử dụng tỷ lệ chung để phân bổ chi phí sản xuất gián tiếp của mình cho các sản phẩm hoặ

Đọc thêm

Lợi tức vốn

Lợi tức vốn

Lợi tức vốn là tỷ lệ phần trăm tăng giá trên một khoản đầu tư. Nó được tính bằng mức tăng giá của một khoản đầu tư, chia cho chi phí mua lại ban đầu của nó. Ví dụ: nếu một chứng khoán được mua với giá 100 đô la và sau đó được bán với giá 125 đô la, thì tỷ suất lợi nhuận vốn là 25%. Nếu giá của một khoản đầu tư giảm xuống dưới giá mua của nó, thì không có lợi tức vốn.Khái niệm này

Đọc thêm

Doanh số tín dụng ròng

Doanh số tín dụng ròng

Doanh thu tín dụng ròng là những khoản doanh thu được tạo ra bởi một thực thể mà nó cho phép khách hàng tín dụng, trừ đi tất cả các khoản lợi nhuận bán hàng và các khoản phụ cấp bán hàng. Doanh số tín dụng ròng không bao gồm bất kỳ doanh số bán hàng nào mà việc thanh toán được thực hiện ngay lập tức bằng tiền mặt. Khái niệm này hữu ích làm nền tảng cho các phép đo khác, chẳng hạn như số ngày bán hàng và vòng

Đọc thêm

Kế toán chi phí trả trước

Kế toán chi phí trả trước

Định nghĩa chi phí trả trướcChi phí trả trước là một khoản chi được thanh toán trong một kỳ kế toán, nhưng tài sản cơ sở sẽ không được tiêu thụ cho đến kỳ kế toán trong tương lai. Khi tài sản được tiêu thụ cuối cùng, nó được tính vào chi phí. Nếu tiêu dùng trong nhiều kỳ, có thể có một loạt các khoản phí tương ứng với chi

Đọc thêm

Cách tính lương kỳ nghỉ tích lũy

Cách tính lương kỳ nghỉ tích lũy

Tiền lương nghỉ phép tích lũy là số thời gian nghỉ phép mà một nhân viên đã kiếm được theo chính sách phúc lợi nhân viên của công ty, nhưng chưa được sử dụng hoặc trả lương. Đây là trách nhiệm đối với người sử dụng lao động. Phần thảo luận sau đây về kế toán tiền lương nghỉ phép tích lũy cũng có thể

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu

Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu

Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu là cổ phiếu là cổ phần thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, trong khi trái phiếu là một dạng nợ mà chủ thể phát hành hứa hẹn sẽ hoàn trả vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Phải đạt được sự cân bằng giữa hai loại tài trợ để đảm bảo cơ cấu vốn phù hợp cho doanh nghiệp. Cụ thể hơn, đây là những điểm khác biệt chính giữa cổ phiếu và trái phiếu:Ưu tiên trả nợ . Trong trường hợp thanh

Đọc thêm

Phương sai ngân sách linh hoạt

Phương sai ngân sách linh hoạt

Ngân sách linh hoạt là ngân sách thể hiện các mức doanh thu và chi phí khác nhau, dựa trên số lượng hoạt động bán hàng thực sự xảy ra. Thông thường, doanh thu thực tế hoặc đơn vị thực tế đã bán được đưa vào mô hình ngân sách linh hoạt và mức chi phí được lập ngân sách được mô hình tạo tự động, dựa trên công thức được đặt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.Phương sai ngân sách linh hoạt là bất kỳ sự khác biệt nào giữa kết quả được tạo ra bởi mô hình ngân sách linh hoạt và

Đọc thêm

Chi phí hoặc thị trường thấp hơn (LCM)

Chi phí hoặc thị trường thấp hơn (LCM)

Giảm chi phí hoặc Tổng quan thị trườngQuy tắc thị trường hoặc chi phí thấp hơn quy định rằng doanh nghiệp phải ghi nhận giá vốn hàng tồn kho theo giá nào thấp hơn - giá gốc hoặc giá thị trường hiện tại của nó. Tình huống này thường phát sinh khi hàng tồn kho bị giảm chất lượng, hoặc đã trở nên lỗi thời, hoặc giá thị trường giảm. Quy tắc này có nhiều khả năng áp dụng hơn khi một doanh nghiệp đã giữ hàng tồn kho trong một thời gian dà

Đọc thêm

Điều chỉnh ngân hàng

Điều chỉnh ngân hàng

Tổng quan về Điều chỉnh Ngân hàngĐối chiếu ngân hàng là quá trình đối chiếu số dư trong sổ sách kế toán của một đơn vị cho tài khoản tiền mặt với thông tin tương ứng trên bảng sao kê ngân hàng. Mục tiêu của quá trình này là xác định sự khác biệt giữa hai loại và ghi sổ các thay đổi vào hồ sơ kế toán khi thích hợp. Thông tin trên bảng sao kê ngân hàng là bản ghi của ngân hàng về tất cả các giao dịch ảnh hưởng đến t

Đọc thêm

Tỷ lệ giá trị thị trường

Tỷ lệ giá trị thị trường

Tỷ lệ giá trị thị trường được sử dụng để đánh giá giá cổ phiếu hiện tại của cổ phiếu của một công ty đại chúng. Các tỷ lệ này được các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng sử dụng để xác định xem cổ phiếu của một công ty có bị định giá quá cao hay thấp hơn. Các tỷ lệ giá trị thị trường phổ biến nhất như sau:Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu . Được tính bằng tổ

Đọc thêm

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tóm tắt tất cả tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một đơn vị tại một thời điểm nhất định. Nó thường được người cho vay, nhà đầu tư và chủ nợ sử dụng để ước tính tính thanh khoản của một doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là một trong những tài liệu có trong báo cáo tài chính của đơn vị. Trong số các

Đọc thêm

Số ngày phải thu

Số ngày phải thu

Số ngày phải thu của các khoản phải thu là số ngày hóa đơn của khách hàng chưa được thanh toán trước khi được thu. Mục đích của phép đo là xác định hiệu quả của các nỗ lực tín dụng và thu tiền của một công ty trong việc cho phép cấp tín dụng cho các khách hàng có uy tín, cũng như khả năng thu tiền mặt kịp thời của công ty. Phép đo thường được áp dụng cho toàn bộ bộ hóa đơn mà một công ty có số tiền chưa thanh toán tại bấ

Đọc thêm

Ví dụ về chi phí biến đổi

Ví dụ về chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi liên quan đến các biến thể trong một hoạt động. Trong một doanh nghiệp, "hoạt động" thường là khối lượng sản xuất, với khối lượng bán hàng là một sự kiện có thể kích hoạt khác. Do đó, nguyên vật liệu được sử dụng như các thành phần trong một sản phẩm được coi là chi phí biến đổi, vì chúng thay đổi trực tiếp theo số lượng đơn vị sản phẩm được sản xuất.Sẽ rất hữu ích khi hiểu tỷ trọng của chi phí biến đổi trong một doanh nghiệp, vì tỷ trọng cao có nghĩa là doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt

Đọc thêm

Bốn báo cáo tài chính cơ bản

Bốn báo cáo tài chính cơ bản

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh được sử dụng để cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng thể về kết quả tài chính và tình trạng của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính bao gồm bốn báo cáo cơ bản như sau:Báo cáo thu nhập . Trình bày các khoản doanh thu, chi phí và lãi / lỗ phát sinh trong kỳ báo cáo. Đây thường được coi là báo cáo tài chính quan trọng nhất vì nó trình bày kết quả hoạt

Đọc thêm

Các khoản phải thu là tài sản hay doanh thu?

Các khoản phải thu là tài sản hay doanh thu?

Các khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ người bán. Như vậy, nó là một tài sản, vì nó có thể chuyển đổi thành tiền mặt vào một ngày trong tương lai. Các khoản phải thu được liệt kê như một tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán, vì nó thường có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng chưa đầy một năm.Nếu khoản phải thu chỉ chuyển đổi thành tiền trong hơn một năm, thì thay vào đó, khoản phải thu này được g

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản lý

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản lý

Một câu hỏi phổ biến là giải thích sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản lý, vì mỗi câu hỏi liên quan đến một con đường sự nghiệp rõ ràng khác nhau. Nói chung, kế toán tài chính đề cập đến việc tổng hợp thông tin kế toán vào báo cáo tài chính, trong khi kế toán quản lý đề cập đến các quy trình nội bộ được sử dụng để hạch toán các giao dịch kinh doanh. Có một số điểm khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản lý, thuộc các loại sau:Tính tổng hợp. Báo cáo kế toán tà

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa ngân sách và dự báo

Sự khác biệt giữa ngân sách và dự báo

Sự khác biệt cơ bản giữa ngân sách và dự báo là ngân sách đưa ra kế hoạch cho những gì doanh nghiệp muốn đạt được, trong khi dự báo nêu kỳ vọng thực tế của doanh nghiệp về kết quả, thường ở định dạng tóm tắt hơn nhiều.Về bản chất, ngân sách là một kỳ vọng được định lượng cho những gì doanh nghiệp muốn đạt được. Đặc điểm của nó là:Ngân sách là sự trình bày chi tiết các kết quả trong tương lai, tình hình tài chính và các dòng

Đọc thêm

Kế toán phi lợi nhuận

Kế toán phi lợi nhuận

Kế toán cho tổ chức phi lợi nhuận đề cập đến hệ thống ghi chép và báo cáo duy nhất được áp dụng cho các giao dịch kinh doanh do một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện. Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức không có quyền sở hữu, không có mục đích hoạt động ngoài mục đích kiếm lợi nhuận và nhận đóng góp đáng kể từ các bên thứ ba mà không mong muốn nhận được lợi nhuận. Kế toán tổ chức phi lợi nhuận sử dụng các khái niệm sau đây khác với kế toán của tổ chức hoạt động vì lợi nhuận:Tài sản ròng

Đọc thêm

Sự già hóa các khoản phải thu

Sự già hóa các khoản phải thu

Tình trạng lão hóa các khoản phải thu là một báo cáo liệt kê các hóa đơn khách hàng chưa thanh toán và thư báo ghi có chưa sử dụng theo phạm vi ngày. Báo cáo cũ là công cụ chính được nhân viên thu tiền sử dụng để xác định hóa đơn nào đã quá hạn thanh toán. Với việc sử dụng nó như một công cụ thu thập, báo cáo có thể được định cấu

Đọc thêm

Ngân sách sản xuất

Ngân sách sản xuất

Định nghĩa Ngân sách Sản xuấtNgân sách sản xuất tính toán số lượng đơn vị sản phẩm phải được sản xuất và được lấy từ sự kết hợp giữa dự báo bán hàng và số lượng hàng tồn kho thành phẩm dự kiến ​​có sẵn (thường là dự trữ an toàn để trang trải cho nhu cầu tăng đột xuất) . Ngân sách sản xuất thường được chuẩn bị cho hệ thống sản xuất "đẩy", như được sử dụng trong môi trường lập

Đọc thêm

Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng là tổng thể của tất cả tài sản lưu động và nợ ngắn hạn. Nó được sử dụng để đo lường tính thanh khoản ngắn hạn của một doanh nghiệp và cũng có thể được sử dụng để có ấn tượng chung về khả năng sử dụng tài sản một cách hiệu quả của ban lãnh đạo công ty. Để tính vốn lưu động ròng, hãy sử dụng công thức sau:+ Tiền và các khoản tương đương tiền+ Các khoản đầu tư

Đọc thêm

Cách tính tỷ suất đóng góp đơn vị

Cách tính tỷ suất đóng góp đơn vị

Tỷ suất đóng góp đơn vị là phần còn lại sau khi tất cả các chi phí biến đổi liên quan đến một đơn vị hàng bán được trừ khỏi doanh thu liên quan. Nó hữu ích cho việc thiết lập giá tối thiểu để bán một đơn vị (là chi phí biến đổi). Phân tích lợi nhuận này có thể áp dụng cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Công

Đọc thêm

Bảo hiểm trả trước

Bảo hiểm trả trước

Bảo hiểm trả trước là phí liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đã được trả trước thời hạn bảo hiểm. Như vậy, bảo hiểm trả trước là số tiền chi trả cho một hợp đồng bảo hiểm chưa được sử dụng trong khoảng thời gian ghi trong hợp đồng. Bảo hiểm trả trước được xem như một tài sản và được hạch toán dần vào chi phí trong thời g

Đọc thêm

Biểu đồ tài khoản

Biểu đồ tài khoản

Sơ đồ tài khoản là danh sách tất cả các tài khoản được sử dụng trong sổ cái chung của một tổ chức. Biểu đồ được phần mềm kế toán sử dụng để tổng hợp thông tin vào báo cáo tài chính của đơn vị. Biểu đồ thường được sắp xếp theo thứ tự theo số tài khoản, để dễ dàng xác định các tài khoản cụ thể. Các tài khoản thường là số, nhưng cũng có thể là chữ cái hoặc chữ và số.Các tài khoản thường được liệt kê theo thứ tự

Đọc thêm

Ví dụ và giải thích về số dư dùng thử được điều chỉnh

Ví dụ và giải thích về số dư dùng thử được điều chỉnh

Số dư thử nghiệm đã điều chỉnh là danh sách các số dư cuối kỳ trong tất cả các tài khoản sau khi các bút toán điều chỉnh đã được chuẩn bị. Mục đích của việc bổ sung các bút toán này là để sửa chữa các sai sót trong phiên bản ban đầu của số dư thử nghiệm và để làm cho báo cáo tài chính của đơn vị tuân thủ khuôn khổ kế toán, chẳng hạn như Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.Khi tất cả các điều chỉnh đã được thực hiện, số dư thử nghiệm đã điều chỉnh về cơ bản là danh sách số dư tổng hợp của tất cả các tài khoản trong s

Đọc thêm

Định nghĩa vốn cổ phần

Định nghĩa vốn cổ phần

Vốn cổ phần là vốn do các nhà đầu tư trả vào doanh nghiệp để đổi lấy cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi. Điều này đại diện cho nguồn tài chính cốt lõi của một doanh nghiệp, mà khoản tài trợ nợ có thể được thêm vào. Sau khi được đầu tư, các khoản tiền này sẽ gặp rủi ro, vì các nhà đầu tư sẽ không

Đọc thêm

Cách tính cổ phiếu đang lưu hành

Cách tính cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành là tổng số cổ phiếu mà một công ty đã phát hành cho các nhà đầu tư. Để tìm tổng số cổ phiếu đang lưu hành, hãy làm theo các bước sau:Đi tới bảng cân đối kế toán của công ty được đề cập và xem phần vốn chủ sở hữu của cổ đông, ở gần cuối báo cáo.Tìm trong mục hàng để biết cổ phiếu ưu đãi. Dòng này đề cập đến một loại cổ phiếu đặc biệt mang lại

Đọc thêm

Dòng tiền cho người sở hữu cổ phiếu

Dòng tiền cho người sở hữu cổ phiếu

Dòng tiền cho các cổ đông là lượng tiền mặt mà một công ty trả cho các cổ đông của mình. Số tiền này là cổ tức tiền mặt được trả trong kỳ báo cáo. Các nhà đầu tư thường xuyên so sánh dòng tiền của những người sở hữu cổ phiếu với tổng dòng tiền mà một doanh nghiệp tạo ra, để đo lường khả năng thu được cổ tức lớn hơn trong tương lai.Nếu cổ tức được trả dưới dạng cổ phiếu hoặc tài sản bổ sung không phải là tiền mặt, thì đây không được coi là dòng tiền

Đọc thêm

Sắp xếp lại điểm

Sắp xếp lại điểm

Điểm sắp xếp lại là số lượng đơn vị có sẵn để kích hoạt việc mua một lượng hàng tồn kho bổ sung được xác định trước. Nếu quy trình mua hàng và việc hoàn thành của nhà cung cấp hoạt động như kế hoạch, thì điểm sắp xếp lại sẽ dẫn đến việc hàng tồn kho bổ sung sẽ đến ngay khi lượng hàng tồn kho cuối cùng được sử dụng. Kết quả là không bị gián đoạn trong các hoạt động sản xuất và hoàn thành, đồng thời giảm thiểu tổng lượng hàng tồn kho t

Đọc thêm

Tài khoản tóm tắt thu nhập

Tài khoản tóm tắt thu nhập

Tài khoản tổng hợp thu nhập là tài khoản tạm thời, trong đó tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được kết chuyển vào cuối kỳ kế toán. Số tiền ròng được chuyển vào tài khoản tóm tắt thu nhập bằng với lãi ròng hoặc lỗ ròng mà doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. Như vậy, việc chuyển doanh thu ra khỏi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có nghĩa là ghi

Đọc thêm

Chênh lệch giữa chi phí gộp và chi phí ròng

Chênh lệch giữa chi phí gộp và chi phí ròng

Tổng chi phí là toàn bộ chi phí mua lại của một đối tượng. Ví dụ: khi bạn mua một chiếc máy, tổng chi phí của máy có thể bao gồm những khoản sau:+ Giá mua thiết bị+ Thuế bán thiết bị+ Phí hải quan (nếu mua từ nước khác)+ Chi phí vận chuyển+ Giá thành của tấm bê tông mà máy được định vị+ Chi phí lắp ráp thiết bị+ Chi phí đi dây cấp nguồn cho máy+ Chi phí kiểm tra+ Chi phí đào tạo nhân viên cách sử dụng máy= Tổng chi phíRõ ràng, có thể có một số lượng lớn các chi phí phụ trợ phải được xem xét khi tổng hợp chi phí gộp.Một ví dụ khác về chi phí gộp là một khoản cho vay, trong đó tổng chi phí cho ngư

Đọc thêm

Chi phí khấu hao

Chi phí khấu hao

Chi phí khấu hao là việc xóa sổ một tài sản vô hình trong thời gian sử dụng dự kiến, phản ánh mức tiêu thụ của tài sản đó. Việc xóa sổ này dẫn đến số dư tài sản còn lại giảm dần theo thời gian. Số tiền xóa sổ này xuất hiện trong báo cáo thu nhập, thường nằm trong mục hàng "khấu hao và phân bổ".Kế toán phân bổ chi phí khấu hao là việc ghi nợ vào tài khoản chi phí phân bổ và ghi có vào tài k

Đọc thêm

Tổng tài sản

Tổng tài sản

Tổng tài sản là tổng số tài sản thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức. Tài sản là những vật phẩm có giá trị kinh tế, được sử dụng theo thời gian để sinh lợi cho chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu là một doanh nghiệp, những tài sản này thường được ghi vào sổ sách kế toán và xuất hiện trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Các danh mục điển hình mà những nội dung này có thể được tìm thấy bao gồm:Tiền mặtChứng khoán thị trườngNhững tài khoả

Đọc thêm

Tiêu chí cho thuê vốn

Tiêu chí cho thuê vốn

Hợp đồng thuê vốn là hợp đồng thuê tài sản mà bên cho thuê chỉ tài trợ cho tài sản thuê và tất cả các quyền khác về quyền sở hữu được chuyển giao cho bên thuê. Điều này dẫn đến việc ghi nhận tài sản là tài sản của bên thuê vào sổ cái, như một tài sản cố định. Bên thuê chỉ có thể ghi nhận phần lãi của khoản thanh toán tiền thuê vốn dưới dạng chi phí, t

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa khấu hao trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán

Sự khác biệt giữa khấu hao trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán

Thời hạn khấu hao được tìm thấy trên cả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nó được liệt kê là chi phí khấu hao và đề cập đến số tiền khấu hao chỉ được tính vào chi phí trong kỳ báo cáo đó. Trên bảng cân đối kế toán, nó được liệt kê là khấu hao lũy kế và đề cập đến số khấu hao lũ

Đọc thêm

Tài khoản báo cáo thu nhập

Tài khoản báo cáo thu nhập

Tài khoản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là những tài khoản trong sổ cái được sử dụng trong báo cáo lãi và lỗ của một công ty. Các tài khoản này thường được ghi trên sổ cái sau các tài khoản được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán. Một tổ chức lớn hơn có thể có hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn tài khoản báo cáo

Đọc thêm